Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

forty

คำแปล

สี่สิบ

My
mother
is
forty
years
of
age
.

คุณแม่ของฉันอายุสี่สิบปี

Forty
a
day

สี่สิบต่อวัน

Forty
-
seven
years

สี่สิบเจ็ดปี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน