Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

formula

คำแปล

สูตร

You
explained
the
formula
.

คุณได้อธิบายสูตรนี้

I
have
lost
the
formula
.

ฉันได้ทําสูตรนี้หาย

You
explained
the
formula
.

คุณได้อธิบายสูตรนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน