Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

fork

คำแปล

ส้อม

He
eats
with
a
fork
.

เขากินด้วยส้อมคันหนึ่ง

The
woman
has
a
fork
.

ผู้หญิงมีส้อมคันหนึ่ง

I
have
the
fork
.

ฉันมีส้อม

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย