Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

forget

คำแปล

ลืม

Do
not
forget
to
call
me
.

อย่าลืมโทรมาหาฉัน

1 ความคิดเห็น

I
am
never
going
to
forget
my
daughter
.

ฉันจะไม่มีทางลืมลูกสาวของฉัน

We
are
not
going
to
forget
your
voice
.

พวกเราจะไม่ลืมเสียงของคุณ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน