Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

forest

คำแปล

ป่า

Every
afternoon
I
walk
through
the
forest
.

ทุกๆบ่ายฉันเดินผ่านป่านี้

Every
afternoon
I
walk
through
the
forest
.

ทุกๆบ่ายฉันเดินผ่านป่านี้

We
are
in
a
forest
.

พวกเราอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน