Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

for

คำแปล

เพื่อ, สำหรับ, เป็นเวลา

I
pay
for
your
food
.

ฉันจ่ายเงินค่าอาหารของคุณ

2 ความคิดเห็น

It
is
not
for
you
.

มันไม่ใช่สำหรับคุณ

1 ความคิดเห็น

Thank
you
for
the
answer
.

ขอบคุณสำหรับคำตอบ

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน