Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

football

คำแปล

ฟุตบอล

Do
you
play
football
?

คุณเล่นฟุตบอลไหม

1 ความคิดเห็น

Do
you
play
football
?

คุณเล่นฟุตบอลไหม

1 ความคิดเห็น

Do
you
like
soccer
?

คุณชอบฟุตบอลไหม

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย