Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. foot

foot

คำแปล

เท้า

We
go
to
work
on
foot
.

พวกเราเดินไปทำงาน

She
goes
to
school
by
foot
.

เธอเดินไปโรงเรียน

She
goes
to
school
on
foot
.

เธอเดินไปโรงเรียน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน