Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

follows

คำแปล

My
son
follows
me
.

ลูกชายของฉันตามฉัน

He
follows
the
man
.

เขาตามคนนี้

She
follows
me
.

เธอตามฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ follow

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ifollowfollowed
he/she/itfollowsfollowed
you/we/theyfollowfollowed

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน