Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

followed

คำแปล

He
has
followed
her
into
the
house
.

เขาได้เดินตามเธอเข้าไปในบ้านหลังนี้

They
have
followed
me
from
the
bank
.

พวกเขาได้เดินตามฉันจากธนาคารแห่งนี้

They
have
followed
me
all
day
.

พวกเขาได้เดินตามฉันทั้งวัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ follow

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ifollowfollowed
he/she/itfollowsfollowed
you/we/theyfollowfollowed

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน