Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

follow

คำแปล

ตาม

They
follow
the
horse
.

พวกเราตามม้าตัวนี้

3 ความคิดเห็น

They
follow
their
brother
.

พวกเขาตามพี่ชายของพวกเขา

They
follow
their
father
.

พวกเขาตามคุณพ่อของพวกเขา

การผันคำกริยาทั้งหมดของ follow

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ifollowfollowed
he/she/itfollowsfollowed
you/we/theyfollowfollowed

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน