Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

flying

คำแปล

The
bird
is
flying
.

นกตัวนี้กำลังบินอยู่

1 ความคิดเห็น

The
birds
are
flying
.

นกเหล่านี้กำลังบินอยู่

I
am
flying
with
you
.

ฉันกำลังบินกับคุณอยู่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ fly

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iflyflew
he/she/itfliesflew
you/we/theyflyflew

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน