Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

fly

คำแปล

บิน

They
fly
to
the
north
.

พวกเขาบินไปทางเหนือ

They
fly
to
Brazil
.

พวกเขาบินไปบราซิล

I
fly
.

ฉันบิน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ fly

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iflyflew
he/she/itfliesflew
you/we/theyflyflew

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน