Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

flute

คำแปล

ฟลุต, ขลุ่ย

My
mother
plays
her
flute
at
night
.

คุณแม่ของฉันเล่นขลุ่ยของเธอตอนกลางคืน

My
friend
hears
a
flute
.

เพื่อนของฉันได้ยินเสียงขลุ่ยเลาหนึ่ง

A
flute

ขลุ่ยเลาหนึ่ง

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย