Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

flower

คำแปล

ดอกไม้

This
flower
is
for
you
.

ดอกไม้ดอกนี้สำหรับคุณ

This
flower
is
for
you
.

ดอกไม้ดอกนี้สำหรับคุณ

The
flower
is
white
.

ดอกไม้ดอกนี้สีขาว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน