Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

flight

คำแปล

เที่ยวบิน

I
have
a
flight
to
Germany
.

ฉันมีเที่ยวบินเที่ยวหนึ่งไปประเทศเยอรมัน

My
flight
is
going
to
Spain
.

เที่ยวบินของฉันกำลังจะไปประเทศสเปน

It
is
my
flight
.

มันคือเที่ยวบินของฉัน

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย