Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

flag

คำแปล

ธง

He
has
a
flag
.

เขามีธงผืนหนึ่ง

He
has
a
flag
.

เขามีธงผืนหนึ่ง

The
flag
is
mine
.

ธงเป็นของฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน