Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

five

คำแปล

ห้า

Five
girls
eat
fish
.

เด็กผู้หญิงห้าคนกินปลา

1 ความคิดเห็น

Five
,
four
,
three
,
two
,
one

ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง

2 ความคิดเห็น

Five
women
drink
milk
.

ผู้หญิงห้าคนดื่มนม

10 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน