Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. fit

fit

คำแปล

เหมาะสม

This
dress
does
not
fit
you
.

ชุดกระโปรงชุดนี้ไม่เหมาะกับคุณ

These
shoes
do
not
fit
me
.

รองเท้าพวกนี้ไม่เหมาะกับฉัน

This
skirt
does
not
fit
me
.

กระโปรงตัวนี้ไม่เหมาะกับฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ fit

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ifitfitted
he/she/itfitsfitted
you/we/theyfitfitted
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน