Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

fish

คำแปล

ปลา

You
eat
a
fish
sandwich
.

คุณกินแซนด์วิชปลาอันหนึ่ง

1 ความคิดเห็น

The
woman
eats
fish
.

ผู้หญิงคนนี้กินปลา

1 ความคิดเห็น

It
is
a
fish
.

มันคือปลา

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน