Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

firm

คำแปล

บริษัท

Fifty
-
two
people
work
in
the
firm
.

คนห้าสิบสองคนทำงานในบริษัทนี้

We
made
a
contract
with
the
firm
.

พวกเราทำสัญญากับบริษัทนี้

The
firm
is
small
.

บริษัทนี้เล็ก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน