Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

fire

คำแปล

ไฟ

We
have
a
fire
department
.

พวกเรามีแผนกดับเพลิง

I
do
not
like
fire
.

ฉันไม่ชอบไฟ

We
put
out
the
fire
.

พวกเราดับไฟ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน