Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

finish

คำแปล

ทำให้เสร็จ, สำเร็จ, เสร็จ

They
are
going
to
finish
reading
.

พวกเขากำลังจะอ่านเสร็จ

They
are
going
to
finish
eating
.

พวกเขากำลังจะกินเสร็จ

We
are
going
to
finish
eating
.

พวกเรากำลังจะกินเสร็จ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ finish

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ifinishfinished
he/she/itfinishesfinished
you/we/theyfinishfinished
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน