Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

fingers

คำแปล

She
only
has
nine
fingers
.

เธอมีเพียงเก้านิ้ว

A
person
has
ten
fingers
.

หนึ่งคนมีสิบนิ้ว

A
man
has
ten
fingers
.

คนมีสิบนิ้ว

การผันคำกริยาทั้งหมดของ finger

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ifingerfingered
he/she/itfingersfingered
you/we/theyfingerfingered
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน