Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

finger

คำแปล

นิ้ว

I
have
blood
on
my
finger
.

ผมมีเลือดบนนิ้วของฉัน

The
finger

นิ้ว

I
have
blood
on
my
finger
.

ผมมีเลือดบนนิ้วของฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน