Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

finds

คำแปล

He
finds
his
father
.

เขาหาคุณพ่อของเขา

1 ความคิดเห็น

He
finds
an
apple
.

เขาหาแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

He
finds
her
.

เขาหาเธอ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ find

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ifindfound
he/she/itfindsfound
you/we/theyfindfound

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน