Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

find

คำแปล

หา

You
find
the
cat
.

คุณหาแมว

1 ความคิดเห็น

They
find
.

พวกเขาหา

3 ความคิดเห็น

I
find
the
dog
.

ฉันหาหมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน