Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

fill

คำแปล

เติม

I
fill
the
bottle
with
oil
.

ฉันเติมน้ำมันใส่ขวดใบนี้

I
fill
the
bottle
with
water
.

ฉันเติมขวดใบนี้ด้วยน้ำ

I
fill
the
bottle
with
milk
.

ฉันเติมขวดใบนี้ด้วยนม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน