Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

figure

คำแปล

รูป, ตัวเลข

You
have
a
good
figure
.

คุณมีรูปร่างที่ดีรูปร่างหนึ่ง

She
does
not
like
this
figure
.

เธอไม่ชอบรูปนี้

The
figure

รูป

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน