Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

fifty

คำแปล

ห้าสิบ

Tomorrow
,
not
in
fifty
years

วันพรุ่งนี้ ไม่ใช่อีกห้าสิบปี

She
has
fifty
dresses
.

เธอมีชุดกระโปรงห้าสิบชุด

In
fifty
years

อีกห้าสิบปี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน