Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

fifteen

คำแปล

สิบห้า

We
run
for
fifteen
minutes
.

พวกเราวิ่งสิบห้านาที

Fifteen
is
a
number
.

สิบห้าคือตัวเลข

Fifteen
men

ผู้ชายสิบห้าคน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน