Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

field

คำแปล

สนาม, ทุ่ง, ลาน

The
field
is
green
.

สนามนี้เป็นสีเขียว

The
field
is
green
.

สนามนี้เป็นสีเขียว

Go
in
the
field
.

เข้าไปในสนามนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน