Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

few

คำแปล

นิดหน่อย

She
has
a
few
books
.

เธอมีหนังสือไม่กี่เล่ม

I
have
a
few
books
.

ฉันมีหนังสือไม่กี่เล่ม

I
have
few
books
.

ฉันไม่ค่อยมีหนังสือ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน