Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

favor

คำแปล

ความอนุเคราะห์, การสนับสนุน

I
need
a
favor
.

ฉันต้องการความอนุเคราะห์เรื่องหนึ่ง

She
needs
a
favor
.

เธอต้องการความอนุเคราะห์เรื่องหนึ่ง

I
need
a
favor
.

ฉันต้องการความอนุเคราะห์เรื่องหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน