Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

fault

คำแปล

ความผิด, ความผิดพลาด

It
is
not
my
fault
.

มันไม่ใช่ความผิดของฉัน

It
is
not
my
fault
.

มันไม่ใช่ความผิดของฉัน

It
is
my
fault
.

มันคือความผิดของฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน