Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

fault

คำแปล

ความผิด, ความผิดพลาด

It
is
not
my
fault
.

มันไม่ใช่ความผิดของฉัน

It
is
my
fault
.

มันคือความผิดของฉัน

The
fault

ความผิด

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย