Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

father

คำแปล

พ่อ

My
father
loves
my
mother
.

พ่อของฉันรักแม่ของฉัน

4 ความคิดเห็น

My
father
loves
my
mother
.

พ่อของฉันรักแม่ของฉัน

4 ความคิดเห็น

As
they
say
,
like
father
,
like
son
.

อย่างที่พวกเขาพูด เหมือนพ่อ เหมือนลูก

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย