Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

fast

คำแปล

เร็ว

The
brown
horse
is
fast
.

ม้าสีน้ำตาลตัวนี้เร็ว

The
animal
is
fast
.

สัตว์ตัวนี้เร็ว

My
dog
is
fast
.

หมาของฉันเร็ว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน