Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

farmer

คำแปล

ชาวนา, ชาวไร่

My
father
is
a
farmer
.

คุณพ่อฉันเป็นชาวไร่

2 ความคิดเห็น

My
father
is
a
farmer
.

คุณพ่อฉันเป็นชาวไร่

2 ความคิดเห็น

I
am
a
farmer
.

ฉันเป็นชาวไร่

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน