Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

far

คำแปล

ไกล

Is
it
far
from
here
?

มันไกลจากที่นั่นไหม

1 ความคิดเห็น

We
are
still
far
from
there
.

พวกเรายังอยู่ไกลจากที่นั่น

Far
from
here

ไกลจากที่นี่

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน