Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

family

คำแปล

ครอบครัว

I
want
marriage
and
a
family
.

ฉันอยากแต่งงานและมีครอบครัว

3 ความคิดเห็น

I
want
marriage
and
a
family
.

ฉันอยากแต่งงานและมีครอบครัว

3 ความคิดเห็น

How
is
your
family
?

ครอบครัวของคุณเป็นอย่างไร

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย