Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

family

คำแปล

ครอบครัว

I
want
marriage
and
a
family
.

ฉันอยากแต่งงานและมีครอบครัว

3 ความคิดเห็น

I
want
marriage
and
a
family
.

ฉันอยากแต่งงานและมีครอบครัว

3 ความคิดเห็น

I
want
marriage
and
a
family
.

ฉันอยากแต่งงานและมีครอบครัว

3 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน