Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

familiar

คำแปล

คุ้นเคย, ชิน, คุ้น

It
is
a
familiar
moment
.

มันคือช่วงเวลาที่คุ้นเคย

Yes
,
it
seems
familiar
.

ใช่ มันดูคุ้นเคย

It
seems
familiar
.

มันดูคุ้นเคย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน