Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

faith

คำแปล

ความเชื่อ

She
has
faith
in
her
parents
.

เธอมีความเชื่อในคุณพ่อคุณแม่ของเธอ

She
has
faith
in
her
parents
.

เธอมีความเชื่อในคุณพ่อคุณแม่ของเธอ

I
have
faith
.

ฉันมีความเชื่อ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน