Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

face

คำแปล

ใบหน้า

A
face
appeared
at
the
window
.

หน้าใบหนึ่งปรากฏขึ้นมาที่หน้าต่าง

A
face
appeared
at
the
window
.

หน้าใบหนึ่งปรากฏขึ้นมาที่หน้าต่าง

She
has
a
very
beautiful
face
.

เธอมีใบหน้าที่สวยมาก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน