Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

eye

คำแปล

ตา

Her
left
eye
is
green
.

ตาข้างซ้ายของเธอสีเขียว

Your
eye
looks
good
.

ตาของคุณดูดี

The
eye

ตา

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย