Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

eye

คำแปล

ตา

Her
left
eye
is
green
.

ตาข้างซ้ายของเธอสีเขียว

Her
left
eye
is
green
.

ตาข้างซ้ายของเธอสีเขียว

Your
eye
looks
good
.

ตาของคุณดูดี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน