Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

expression

คำแปล

การแสดงออก, สำนวน

We
all
know
this
expression
.

เราทุกคนรู้จักสำนวนนี้

The
expression
is
good
.

สํานวนนี้ดี

The
expression

สํานวน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน