Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

explains

คำแปล

He
explains
the
book
.

เขาอธิบายหนังสือเล่มนี้

He
explains
his
book
.

เขาอธิบายหนังสือของเขา

She
explains
why
.

เธออธิบายสาเหตุ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ explain

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iexplainexplained
he/she/itexplainsexplained
you/we/theyexplainexplained
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน