Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

explained

คำแปล

She
explained
that
book
.

เธออธิบายหนังสือเล่มนั้น

He
explained
his
book
.

เขาอธิบายหนังสือของเขา

You
explained
to
me
.

คุณอธิบายให้ฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ explain

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iexplainexplained
he/she/itexplainsexplained
you/we/theyexplainexplained
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน